free css templates

Polityka prywatności Optimacare Sp. z o. o.

.„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optima Care Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Towarowej36, (85-746) Bydgoszcz.

W jakim celu, na jakiej podstawiei jak długo będziemyprzetwarzaćPani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w tym w szczególności:

- dane pozyskane za pomocą formularza kontaktowego -( odpowiedź na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy), w oparciu o Pani/Pana zgodę, nie dłużej niż przez 1 rokod dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania lub do czasu wycofania przez Pani/Pana ww.zgody.

- dane pozyskane do wykonania umowy -gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o zmianach oraz o nowych/podobnych usługach Optima CareSp. z o.o., które mogą Pani/Pana zainteresować, do czasu ustania współpracy lub wycofania przez Pani/Pana zgody, a w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. -do czasu określonego przez szczególne przepisy prawne

- dane kandydatów do pracy -zgodnie z wyrażonąprzez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku ( przyszłych ) procesów rekrutacyjnych.Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, podstawy i czasu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy każdorazowo, gdy je pozyskujemy.Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W przypadku odmowydostępu do danych nie będziemy jednak mogli odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie, wysłać oferty lub zrealizować innej usługi, którą Pani/Pan chciałby uzyskać od Optima Care Sp. z o.o.

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Optima Care Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Optima Care Sp. z o.o.. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym Optima Care Sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Optima Care Sp. z o.o., a są to w szczególności podmioty: świadczące usługi informatyczne i dostarczające oprogramowanie, doradcze, świadczące obsługę kadrowo-finansową oraz administracyjną. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Optima Care Sp. z o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.Ponadto Optima Care Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Optima Care Sp. z o.o..

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

- sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;

- żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:

- Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

- Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

- Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowaniaprzy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) –e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:

- zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych -na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;oprzetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania -do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługujePani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;

- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowychwynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;;

- przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48510-015-177

E-mail: e.lis@optimacare.pl

Optima Care Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Towarowej36, (85-746) Bydgoszcz.”

Opieka medyczna
Opieka seniora
Rehabilitacja w domu
Rehabilitacja gabinet
optimacare
lekarze prywatnie
Medycyna
leczenie bólu kręgosłupa
Opieka prywatna
Opieka domowa
Zatrucie alkoholem
pielęgniarka w domu 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

[OFERTA] Zapraszamy do naszych placówek
na masaże i rehabilitację!
[NOWOŚĆ] Wkrótce otwarcie nowego gabinetu w Świecie nad Wisłą!
[NOWOŚĆ] Kup kupon upominkowy mamie na jej święto! 
Dowiedz się więcej...
[OGŁOSZENIE] Zobacz naszą politykę prywatności! 
Dowiedz się więcej...


E-mail: uslugimedyczne@optimacare.pl


SUBSKRYBUJ

Otrzymuj comiesięczne aktualizacje i korzystaj z bezpłatnych zasobów, otrzymuj oferty rabatowe.

DOŁĄCZ DO NAS